Next: , Previous: Apple fonts, Up: Font name lists


A.4 Bitstream fonts

The bitstrea.map file has abbreviations for Bitstream fonts.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   bhvl8a  Swiss721BT-Light         BT 0001  swz721l
   bhvli8a  Swiss721BT-LightItalic      BT 0002  swz721li
   bhvr8a  Swiss721BT-Roman         BT 0003  swz721n
   bhvri8a  Swiss721BT-Italic         BT 0004  swz721i
   bhvb8a  Swiss721BT-Bold          BT 0005  swz721b
   bhvbi8a  Swiss721BT-BoldItalic       BT 0006  swz721bi
   bhvc8a  Swiss721BT-Black         BT 0007  swz721k
   bhvci8a  Swiss721BT-BlackItalic      BT 0008  swz721ki
   bhvr8ac  Swiss721BT-RomanCondensed     BT 0009  swz721c
   bhvb8ac  Swiss721BT-BoldCondensed     BT 0010  swz721bc
   btmr8a  Dutch801BT-Roman         BT 0011  dut801n
   btmri8a  Dutch801BT-Italic         BT 0012  dut801i
   btmb8a  Dutch801BT-Bold          BT 0013  dut801b
   btmbi8a  Dutch801BT-BoldItalic       BT 0014  dut801bi
   bopr8a  ZapfHumanist601BT-Roman      BT 0015  zhum601n
   bopri8a  ZapfHumanist601BT-Italic     BT 0016  zhum601i
   bopb8a  ZapfHumanist601BT-Bold      BT 0017  zhum601b
   bopbi8a  ZapfHumanist601BT-BoldItalic   BT 0018  zhu601bi
   bsvl8a  SouvenirITCbyBT-Light       BT 0019  souvnrl
   bsvli8a  SouvenirITCbyBT-LightItalic    BT 0020  souvnrli
   bsvd8a  SouvenirITCbyBT-Demi       BT 0021  souvnrd
   bsvdi8a  SouvenirITCbyBT-DemiItalic    BT 0022  souvnrdi
   bplr8a  ZapfCalligraphic801BT-Roman    BT 0023  zcal801n
   bplri8a  ZapfCalligraphic801BT-Italic   BT 0024  zcal801i
   bplb8a  ZapfCalligraphic801BT-Bold    BT 0025  zcal801b
   bplbi8a  ZapfCalligraphic801BT-BoldItal  BT 0026  zca801bi
   bexr8a  News702BT-Roman          BT 0027  news702n
   bexri8a  News702BT-Italic         BT 0028  news702i
   bexb8a  News702BT-Bold          BT 0029  news702b
   bexbi8a  News702BT-BoldItalic       BT 0030  new702bi
   bbdk8a  BodoniBT-Book           BT 0035  bodonin
   bbdki8a  BodoniBT-BookItalic        BT 0036  bodonini
   bbdb8a  BodoniBT-Bold           BT 0037  bodonib
   bbdbi8a  BodoniBT-BoldItalic        BT 0038  bodonibi
   bcnr8ax  CenturyExpandedBT-Roman      BT 0039  centexn
   bcnri8ax CenturyExpandedBT-Italic     BT 0040  centexi
   bcnb8ax  CenturyExpandedBT-Bold      BT 0041  centexb
   bcnbi8ax CenturyExpandedBT-BoldItalic   BT 0042  centexbi
   bg3r8a  AmericanGaramondBT-Roman     BT 0043  amrgaran
   bg3ri8a  AmericanGaramondBT-Italic     BT 0044  amrgarai
   bg3b8a  AmericanGaramondBT-Bold      BT 0045  amrgarab
   bg3bi8a  AmericanGaramondBT-BoldItalic   BT 0046  amrgarbi
   bngr8a  NewsGothicBT-Roman        BT 0047  newsgotn
   bngri8a  NewsGothicBT-Italic        BT 0048  newsgot
   bngb8a  NewsGothicBT-Bold         BT 0049  newsgotb
   bngbi8a  NewsGothicBT-BoldItalic      BT 0050  newgotbi
   bmlr8a  ZapfElliptical711BT-Roman     BT 0051  zelp711n
   bmlri8a  ZapfElliptical711BT-Italic    BT 0052  zelp711i
   bmlb8a  ZapfElliptical711BT-Bold     BT 0053  zelp711b
   bmlbi8a  ZapfElliptical711BT-BoldItalic  BT 0054  zel711bi
   bbdr8a  BodoniBT-Roman          BT 0055  bodoni
   bbdri8a  BodoniBT-Italic          BT 0056  bodonii
   bhbr8a  HoboBT-Regular          BT 0057  hobon
   bonr8a  News705BT-RomanB         BT 0058  news705n
   bonri8a  News705BT-ItalicB         BT 0059  news705i
   bonb8a  News705BT-BoldB          BT 0060  news705b
   b_____  BusoramaITCbyBT-Medium      BT 0062  busoramm
   bglr8a  GalliardITCbyBT-Roman       BT 0067  galirdn
   bglri8a  GalliardITCbyBT-Italic      BT 0068  galirdi
   bglb8a  GalliardITCbyBT-Bold       BT 0069  galirdb
   bglbi8a  GalliardITCbyBT-BoldItalic    BT 0070  galirdbi
   bbkl8a  BookmanITCbyBT-Light       BT 0075  bookmnl
   bbkli8a  BookmanITCbyBT-LightItalic    BT 0076  bookmnli
   bbkd8a  BookmanITCbyBT-Demi        BT 0079  bookmnd
   bbkdi8a  BookmanITCbyBT-DemiItalic     BT 0080  bookmndi
   bcsr8a  CenturySchoolbookBT-Roman     BT 0083  censbkn
   bcsri8a  CenturySchoolbookBT-Italic    BT 0084  censbki
   bcsb8a  CenturySchoolbookBT-Bold     BT 0085  censbkb
   bcsbi8a  CenturySchoolbookBT-BoldItalic  BT 0086  censbkbi
   bkrr8a  KorinnaITCbyBT-Regular      BT 0087  korinan
   bkrri8a  KorinnaITCbyBT-KursivRegular   BT 0088  korinani
   bkrb8a  KorinnaITCbyBT-Bold        BT 0089  korinab
   bkrbi8a  KorinnaITCbyBT-KursivBold     BT 0090  korinabi
   bhva8a  Swiss721BT-Thin          BT 0100  swz721t
   bhvai8a  Swiss721BT-ThinItalic       BT 0101  swz721ti
   bhvh8a  Swiss721BT-Heavy         BT 0102  swz721h
   bhvhi8a  Swiss721BT-HeavyItalic      BT 0103  swz721hi
   bhvh8aq  Swiss911BT-ExtraCompressed    BT 0105  swz911xc
   bhvh8au  Swiss911BT-UltraCompressed    BT 0106  swz911uc
   bgor8a  GoudyOldStyleBT-Roman       BT 0107  goudyosn
   bgori8a  GoudyOldStyleBT-Italic      BT 0108  goudyosi
   bgob8a  GoudyOldStyleBT-Bold       BT 0109  goudyosb
   bgobi8a  GoudyOldStyleBT-BoldItalic    BT 0110  goudosbi
   bgox8a  GoudyOldStyleBT-ExtraBold     BT 0111  goudosxb
   bpnr8a  Aldine721BT-Roman         BT 0112  ald721n
   bpnri8a  Aldine721BT-Italic        BT 0113  ald721i
   bpnb8a  Aldine721BT-Bold         BT 0114  ald721b
   bpnbi8a  Aldine721BT-BoldItalic      BT 0115  ald721bi
   bjnr8a  KisBT-Roman            BT 0116  kisn
   bjnri8a  KisBT-Italic           BT 0117  kisi
   bc5r8a  Caslon540BT-Roman         BT 0118  casl540n
   bc5ri8a  Caslon540BT-Italic        BT 0119  casl540i
   bg1r8a  GothicNo13BT-Regular       BT 0120  gothic13
   bbol8a  BalloonBT-Light          BT 0121  balloonl
   bwnr8a  WindsorBT-Roman          BT 0122  wndsrn
   bbgk8a  BenguiatITCbyBT-Book       BT 0123  benguian
   bbgki8a  BenguiatITCbyBT-BookItalic    BT 0124  benguini
   bbgb8a  BenguiatITCbyBT-Bold       BT 0127  benguiab
   bbgbi8a  BenguiatITCbyBT-BoldItalic    BT 0128  benguibi
   bbdp8a  PosterBodoniBT-Roman       BT 0129  pstrbodn
   bbdpi8a  PosterBodoniBT-Italic       BT 0130  pstrbodi
   bbwr8a  BroadwayBT-Regular        BT 0131  brdwayn
   bngl8a  NewsGothicBT-Light        BT 0132  newsgotl
   bngli8a  NewsGothicBT-LightItalic     BT 0133  newgotli
   bopd8a  ZapfHumanist601BT-Demi      BT 0134  zhum601d
   bopdi8a  ZapfHumanist601BT-DemiItalic   BT 0135  zhu601di
   bopu8a  ZapfHumanist601BT-Ultra      BT 0136  zhum601u
   bopui8a  ZapfHumanist601BT-UltraItalic   BT 0137  zhu601ui
   bful8a  FuturaBT-Light          BT 0138  futural
   bfuli8a  FuturaBT-LightItalic       BT 0139  futurali
   bfuk8a  FuturaBT-Book           BT 0140  futuran
   bfuki8a  FuturaBT-BookItalic        BT 0141  futurani
   bfum8a  FuturaBT-Medium          BT 0142  futuram
   bfumi8a  FuturaBT-MediumItalic       BT 0143  futurami
   bfub8a  FuturaBT-Bold           BT 0144  futurab
   bfubi8a  FuturaBT-BoldItalic        BT 0145  futurabi
   bfuh8a  FuturaBT-Heavy          BT 0146  futurah
   bfuhi8a  FuturaBT-HeavyItalic       BT 0147  futurahi
   bfux8a  FuturaBT-ExtraBlack        BT 0148  futuraxk
   bfuxi8a  FuturaBT-ExtraBlackItalic     BT 0149  futurxki
   bsnk8a  Geometric212BT-Book        BT 0150  geo212n
   bsnh8a  Geometric212BT-Heavy       BT 0151  geo212h
   bagk8a  AvantGardeITCbyBT-Book      BT 0154  avgardn
   bagko8a  AvantGardeITCbyBT-BookOblique   BT 0155  avgardni
   bagm8a  AvantGardeITCbyBT-Medium     BT 0156  avgardm
   bagmo8a  AvantGardeITCbyBT-MediumOblique  BT 0157  avgardmi
   bagd8a  AvantGardeITCbyBT-Demi      BT 0158  avgardd
   bagdo8a  AvantGardeITCbyBT-DemiOblique   BT 0159  avgarddo
   bkbk8a  KabelITCbyBT-Book         BT 0162  kabeln
   bkbm8a  KabelITCbyBT-Medium        BT 0163  kabelm
   bkbd8a  KabelITCbyBT-Demi         BT 0164  kabeld
   bkbb8a  KabelITCbyBT-Bold         BT 0165  kabelb
   bkbu8a  KabelITCbyBT-Ultra        BT 0166  kabelu
   bs4r8a  ShotgunBT-Regular         BT 0167  shotgunn
   bhvl8ac  Swiss721BT-LightCondensed     BT 0169  swz721lc
   bhvli8ac Swiss721BT-LightCondensedItalic  BT 0170  sw721lci
   bhvri8ac Swiss721BT-ItalicCondensed    BT 0171  swz721ci
   bhvbi8ac Swiss721BT-BoldCondensedItalic  BT 0172  sw721bci
   bhvc8ac  Swiss721BT-BlackCondensed     BT 0173  swz721kc
   bhvci8ac Swiss721BT-BlackCondensedItalic  BT 0174  sw721kci
   bhvbl8a  Swiss721BT-BoldOutline      BT 0175  swz721bo
   bunl8a  ZurichBT-Light          BT 0176  zurchl
   bunli8a  ZurichBT-LightItalic       BT 0177  zurchli
   bunr8a  ZurichBT-Roman          BT 0178  zurchn
   bunri8a  ZurichBT-Italic          BT 0179  zurchi
   bunb8a  ZurichBT-Bold           BT 0180  zurchb
   bunbi8a  ZurichBT-BoldItalic        BT 0181  zurchbi
   bunc8a  ZurichBT-Black          BT 0182  zurchk
   bunci8a  ZurichBT-BlackItalic       BT 0183  zurchki
   b____   BoltBoldITCbyBT-Regular      BT 0184  boltb
   bslr8a  StencilBT-Regular         BT 0191  stenciln
   batm8a  AmerTypewriterITCbyBT-Medium   BT 0193  amrtypen
   batb8a  AmerTypewriterITCbyBT-Bold    BT 0194  amrtypeb
   bd0b8a  DavidaBoldBT-Regular       BT 0195  davidab
   bs5r8a  SnellBT-Regular          BT 0196  snelln
   bs5b8a  SnellBT-Bold           BT 0197  snellb
   bs5c8a  SnellBT-Black           BT 0198  snellk
   bburw8a  BrushScriptBT-Regular       BT 0199  brushscn
   bful8ac  FuturaBT-LightCondensed      BT 0200  futuralc
   bfum8ac  FuturaBT-MediumCondensed     BT 0201  futuramc
   bfub8ac  FuturaBT-BoldCondensed      BT 0202  futurabc
   bfubi8ac FuturaBT-BoldCondensedItalic   BT 0203  futurbci
   bfux8ac  FuturaBT-ExtraBlackCondensed   BT 0204  futurxkc
   bfuxi8ac FuturaBT-ExtraBlackCondItalic   BT 0205  futuxkci
   bfuc8a  FuturaBlackBT-Regular       BT 0206  futurak
   botr8a  Ribbon131BT-Regular        BT 0207  ribn131n
   botb8a  Ribbon131BT-Bold         BT 0208  ribn131b
   bi1r8a  ImpressBT-Regular         BT 0209  impressn
   ba7r8a  AmericanTextBT-Regular      BT 0211  amrtextn
   benrf8a  EngraversOldEnglishBT-Regular   BT 0212  engrolen
   bo2r8a  OrbitBbyBT-Regular        BT 0213  orbitbn
   bp4r8a  PioneerITCbyBT-Regular      BT 0214  pioneern
   bv0r8a  VinetaBT-Regular         BT 0215  vinetan
   byml8a  StymieBT-Light          BT 0216  stymiel
   bymm8a  StymieBT-Medium          BT 0217  stymiem
   bymb8a  StymieBT-Bold           BT 0218  stymieb
   bymx8a  StymieBT-ExtraBold        BT 0219  stymiexb
   btfl8a  TiffanyITCbyBT-Light       BT 0220  tifanyl
   btfli8a  TiffanyITCbyBT-LightItalic    BT 0221  tifanyli
   btfd8a  TiffanyITCbyBT-Demi        BT 0224  tifanyd
   btfdi8a  TiffanyITCbyBT-DemiItalic     BT 0225  tifanydi
   btfh8a  TiffanyITCbyBT-Heavy       BT 0226  tifanyh
   btfhi8a  TiffanyITCbyBT-HeavyItalic    BT 0227  tifanyhi
   bcdb8ac  ClarendonBT-BoldCondensed     BT 0228  clrndnbc
   bcbcd8a  CooperBT-BlackHeadline      BT 0231  coopbla
   bcbcid8a CooperBT-BlackItalicHeadline   BT 0232  coopblia
   bs4rl8a  ShotgunBlanksBT-Regular      BT 0234  shotgunk
   bnar8a  Dutch823BT-RomanB         BT 0235  dut823n
   bnari8a  Dutch823BT-ItalicB        BT 0236  dut823i
   bnab8a  Dutch823BT-BoldB         BT 0237  dut823b
   berl8a  ErasITCbyBT-Light         BT 0238  erasl
   berk8a  ErasITCbyBT-Book         BT 0239  erasn
   berm8a  ErasITCbyBT-Medium        BT 0240  erasm
   berd8a  ErasITCbyBT-Demi         BT 0241  erasd
   berb8a  ErasITCbyBT-Bold         BT 0242  erasb
   beru8a  ErasITCbyBT-Ultra         BT 0243  erasu
   besr8a  Square721BT-Roman         BT 0246  sqr721n
   besb8a  Square721BT-Bold         BT 0247  sqr721b
   besr8ac  Square721BT-RomanCondensed    BT 0248  sqr721c
   besb8ac  Square721BT-BoldCondensed     BT 0249  sqr721bc
   besr8ax  Square721BT-RomanExtended     BT 0250  sqr721e
   besb8ax  Square721BT-BoldExtended     BT 0251  sqr721be
   bsfa8a  SerifaBT-Thin           BT 0252  serifat
   bsfai8a  SerifaBT-ThinItalic        BT 0253  serifati
   bsfl8a  SerifaBT-Light          BT 0254  serifal
   bsfli8a  SerifaBT-LightItalic       BT 0255  serifali
   bsfr8a  SerifaBT-Roman          BT 0256  serifan
   bsfri8a  SerifaBT-Italic          BT 0257  serifai
   bsfb8a  SerifaBT-Bold           BT 0258  serifab
   bsfc8a  SerifaBT-Black          BT 0259  serifak
   bunr8ax  ZurichBT-RomanExtended      BT 0260  zurche
   bunb8ax  ZurichBT-BoldExtended       BT 0261  zurchbe
   bunc8ax  ZurichBT-BlackExtended      BT 0262  zurchke
   bunu8ax  ZurichBT-UltraBlackExtended    BT 0263  zurchuke
   ba9r8a  Humanist970BT-RomanC       BT 0264  hum970n
   ba9b8a  Humanist970BT-BoldC        BT 0265  hum970b
   bndr8a  Transitional511BT-Roman      BT 0266  tran511n
   bndri8a  Transitional511BT-Italic     BT 0267  tran511i
   bndb8a  Transitional511BT-Bold      BT 0270  tran511b
   bndbi8a  Transitional511BT-BoldItalic   BT 0271  tra511bi
   bsbr8a  ClassicalGaramondBT-Roman     BT 0277  clsgaran
   bsbri8a  ClassicalGaramondBT-Italic    BT 0278  clsgarai
   bsbb8a  ClassicalGaramondBT-Bold     BT 0279  clsgarab
   bcarf8a  CaslonOldFaceBT-Roman       BT 0280  casolfcn
   bcarif8a CaslonOldFaceBT-Italic      BT 0281  casolfci
   bcdl8a  ClarendonBT-Light         BT 0282  clrndnl
   bcdr8a  ClarendonBT-Roman         BT 0283  clrndnn
   bcdb8a  ClarendonBT-Bold         BT 0284  clrndnb
   bcur8a  CenturyOldstyleBT-Roman      BT 0285  cenolstn
   bcuri8a  CenturyOldstyleBT-Italic     BT 0286  cenolsti
   bcub8a  CenturyOldstyleBT-Bold      BT 0287  cenolstb
   bgsl8a  Humanist521BT-Light        BT 0288  hum521l
   bgsli8a  Humanist521BT-LightItalic     BT 0289  hum521li
   bgsr8a  Humanist521BT-Roman        BT 0290  hum521n
   bgsri8a  Humanist521BT-Italic       BT 0291  hum521i
   bgsb8a  Humanist521BT-Bold        BT 0292  hum521b
   bgsbi8a  Humanist521BT-BoldItalic     BT 0293  hum521bi
   bgsx8a  Humanist521BT-ExtraBold      BT 0294  hum521xb
   bgsu8a  Humanist521BT-UltraBold      BT 0295  hum521ub
   bunl8ac  ZurichBT-LightCondensed      BT 0296  zurchlc
   bunli8ac ZurichBT-LightCondensedItalic   BT 0297  zurchlci
   bunr8ac  ZurichBT-RomanCondensed      BT 0298  zurch
   bunri8ac ZurichBT-ItalicCondensed     BT 0299  zurchci
   bunb8ac  ZurichBT-BoldCondensed      BT 0300  zurchbc
   bunbi8ac ZurichBT-BoldCondensedItalic   BT 0301  zurchbci
   bbbr8a  Aldine401BT-RomanA        BT 0302  ald401n
   bbbri8a  Aldine401BT-ItalicA        BT 0303  ald401i
   bbbb8a  Aldine401BT-BoldA         BT 0304  ald401b
   bbbbi8a  Aldine401BT-BoldItalicA      BT 0305  ald401bi
   bmpl8a  GeometricSlab703BT-Light     BT 0306  geo703l
   bmpli8a  GeometricSlab703BT-LightItalic  BT 0307  geo703li
   bmpm8a  GeometricSlab703BT-Medium     BT 0308  geo703m
   bmpmi8a  GeometricSlab703BT-MediumItalic  BT 0309  geo703mi
   bmpb8a  GeometricSlab703BT-Bold      BT 0310  geo703b
   bmpbi8a  GeometricSlab703BT-BoldItalic   BT 0311  geo703bi
   bmpx8a  GeometricSlab703BT-XtraBold    BT 0312  geo703xb
   bmpxi8a  GeometricSlab703BT-XtraBoldItal  BT 0313  ge703xbi
   buyr8a  UniversityRomanBT-Regular     BT 0316  univern
   buyb8a  UniversityRomanBT-Bold      BT 0317  univernb
   bior8a  News701BT-RomanA         BT 0318  news701n
   biori8a  News701BT-ItalicA         BT 0319  news701i
   biob8a  News701BT-BoldA          BT 0320  news701b
   befr8a  HumanistSlabserif712BT-Roman   BT 0321  hums712n
   befri8a  HumanistSlabserif712BT-Italic   BT 0322  hums712i
   befb8a  HumanistSlabserif712BT-Bold    BT 0323  hums712b
   befc8a  HumanistSlabserif712BT-Black   BT 0324  hums712k
   bwnl8ac  WindsorBT-LightCondensed     BT 0326  wndsrlc
   bwnr8ax  WindsorBT-Elongated        BT 0327  wndsre
   bubr8a  BauerBodoniBT-Roman        BT 0328  baubodn
   bubri8a  BauerBodoniBT-Italic       BT 0329  baubodi
   bubb8a  BauerBodoniBT-Bold        BT 0330  baubodb
   bubbi8a  BauerBodoniBT-BoldItalic     BT 0331  baubodbi
   bubc8a  BauerBodoniBT-Black        BT 0332  baubodk
   bubci8a  BauerBodoniBT-BlackItalic     BT 0333  baubodki
   bubb8ac  BauerBodoniBT-BoldCondensed    BT 0334  baubodbc
   bubc8ac  BauerBodoniBT-BlackCondensed   BT 0335  baubodkc
   biir8a  Dutch766BT-RomanA         BT 0338  dut766n
   biiri8a  Dutch766BT-ItalicA        BT 0339  dut766i
   biib8a  Dutch766BT-BoldA         BT 0340  dut766b
   bcahf8a  CaslonOldFaceBT-Heavy       BT 0342  casolfch
   bgmk8a  GaramondITCbyBT-Book       BT 0345  garamdn
   bgmki8a  GaramondITCbyBT-BookItalic    BT 0346  garamdni
   bgmb8a  GaramondITCbyBT-Bold       BT 0347  garamdb
   bgmbi8a  GaramondITCbyBT-BoldItalic    BT 0348  garamdbi
   bcdc8a  ClarendonBT-Black         BT 0351  clrndnk
   bi3r8a  ImperialBT-Roman         BT 0352  imperln
   bi3ri8a  ImperialBT-Italic         BT 0353  imperli
   bi3b8a  ImperialBT-Bold          BT 0354  imperlb
   b_____  BellCentennialBT-NameAndNumber  BT 0355  belcenam
   b_____  BellCentennialBT-Address     BT 0356  belceadr
   b_____  BellCentennialBT-SubCaption    BT 0357  belcesub
   b_____  BellCentennialBT-BoldListing   BT 0358  belcelis
   bbers8a  BellGothicBT-Roman        BT 0359  belgothn
   bbebs8a  BellGothicBT-Bold         BT 0360  belgothb
   bbecs8a  BellGothicBT-Black        BT 0361  belgothk
   bpar8a  ParkAvenueBT-Regular       BT 0362  parkaven
   bn7r8a  News706BT-RomanC         BT 0363  news706n
   bn7ri8a  News706BT-ItalicC         BT 0364  news706i
   bn7b8a  News706BT-BoldC          BT 0365  news706b
   blbj8a  LubalinGraphITCbyBT-XtraLight   BT 0366  lubgrxl
   blbk8a  LubalinGraphITCbyBT-Book     BT 0367  lubgrhn
   blbm8a  LubalinGraphITCbyBT-Medium    BT 0368  lubgrhm
   blbd8a  LubalinGraphITCbyBT-Demi     BT 0369  lubgrhd
   blbb8a  LubalinGraphITCbyBT-Bold     BT 0370  lubgrhb
   bhvl8ax  Swiss721BT-LightExtended     BT 0371  swz721le
   bhvr8ax  Swiss721BT-RomanExtended     BT 0372  swz721e
   bhvb8ax  Swiss721BT-BoldExtended      BT 0373  swz721be
   bhvc8ax  Swiss721BT-BlackExtended     BT 0374  swz721ke
   bngr8ac  NewsGothicBT-RomanCondensed    BT 0375  newsgotc
   bngri8ac NewsGothicBT-ItalicCondensed   BT 0376  newgotci
   bngb8ac  NewsGothicBT-BoldCondensed    BT 0377  newgotbc
   bngbi8ac NewsGothicBT-BoldCondItalic    BT 0378  newgtbci
   bctk8a  CheltenhamITCbyBT-Book      BT 0381  ichlthmn
   bctki8a  CheltenhamITCbyBT-BookItalic   BT 0382  ichlthni
   bctb8a  CheltenhamITCbyBT-Bold      BT 0383  ichlthmb
   bctbi8a  CheltenhamITCbyBT-BoldItalic   BT 0384  ichlthbi
   baol8a  Incised901BT-Light        BT 0387  inc901l
   baor8a  Incised901BT-Roman        BT 0388  inc901n
   baori8a  Incised901BT-Italic        BT 0389  inc901i
   baob8a  Incised901BT-Bold         BT 0390  inc901b
   baoc8a  Incised901BT-Black        BT 0391  inc901k
   boar   OCRAbyBT-Regular         BT 0395  ocran
   bbhl8a  BauhausITCbyBT-Light       BT 0405  bauhausl
   bbhm8a  BauhausITCbyBT-Medium       BT 0406  bauhausm
   bbhb8a  BauhausITCbyBT-Bold        BT 0408  bauhausb
   bbhh8a  BauhausITCbyBT-Heavy       BT 0409  bauhaush
   bcyl8a  SquareSlabserif711BT-Light    BT 0410  sqrs711l
   bcym8a  SquareSlabserif711BT-Medium    BT 0411  sqrs711m
   bcyb8a  SquareSlabserif711BT-Bold     BT 0412  sqrs711b
   bper8a  Prestige12PitchBT-Roman      BT 0413  presti12
   blgr8a  LetterGothic12PitchBT-Roman    BT 0414  letgot12
   bcdh8a  ClarendonBT-Heavy         BT 0416  clrndnh
   bccr8a  Freehand471BT-Regular       BT 0418  frhnd471
   bcrr8a  Courier10PitchBT-Roman      BT 0419  cur10ptn
   bcprs8a  CopperplateGothicBT-Roman     BT 0420  copgothn
   bcpbs8a  CopperplateGothicBT-Bold     BT 0421  copgothb
   bcphs8a  CopperplateGothicBT-Heavy     BT 0422  copgothh
   bcprs8ac CopperplateGothicBT-RomanCond   BT 0423  copgothc
   bcpbs8ac CopperplateGothicBT-BoldCond   BT 0424  copgotbc
   bfqr8a  FrizQuadrataITCbyBT-Roman     BT 0428  frzquadn
   bfqb8a  FrizQuadrataITCbyBT-Bold     BT 0429  frzquadb
   bqrl8a  QuorumITCbyBT-Light        BT 0438  quoruml
   bqrm8a  QuorumITCbyBT-Medium       BT 0440  quorumm
   bqrc8a  QuorumITCbyBT-Black        BT 0442  quorumk
   bcab8a  CaslonBT-Bold           BT 0443  caslonb
   bcabi8a  CaslonBT-BoldItalic        BT 0444  caslonbi
   bzcm8a  ZapfChanceryITCbyBT-Medium    BT 0447  zafcham
   bzcmi8a  ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal  BT 0448  zafchami
   bzcd8a  ZapfChanceryITCbyBT-Demi     BT 0449  zafchad
   bzcb8a  ZapfChanceryITCbyBT-Bold     BT 0450  zafchab
   bgmk8ac  GaramondITCbyBT-BookCondensed   BT 0453  garamdnc
   bgmki8ac GaramondITCbyBT-BookCondItalic  BT 0454  garamnci
   bgmb8ac  GaramondITCbyBT-BoldCondensed   BT 0455  garamdbc
   bgmbi8ac GaramondITCbyBT-BoldCondItalic  BT 0456  garambci
   bugk8a  BenguiatGothicITCbyBT-Book    BT 0459  bengothn
   bugki8a  BenguiatGothicITCbyBT-BookItal  BT 0460  bengotni
   bugb8a  BenguiatGothicITCbyBT-Bold    BT 0463  bengothb
   bugbi8a  BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal  BT 0464  bengotbi
   baob8ac  Incised901BT-BoldCondensed    BT 0467  inc901bc
   baop8a  Incised901BT-Compact       BT 0468  inc901c
   baoh8ax  Incised901BT-Nord         BT 0469  in901xk
   baohi8ax Incised901BT-NordItalic      BT 0470  in901xki
   brwl8a  GeometricSlab712BT-LightA     BT 0483  geo712l
   brwli8a  GeometricSlab712BT-LightItalicA  BT 0484  geo712li
   brwm8a  GeometricSlab712BT-MediumA    BT 0485  geo712m
   brwmi8a  GeometricSlab712BT-MediumItalA  BT 0486  geo712mi
   brwb8a  GeometricSlab712BT-BoldA     BT 0487  geo712b
   brwx8a  GeometricSlab712BT-ExtraBoldA   BT 0488  geo712xb
   bmdr8a  Latin725BT-Roman         BT 0489  lat725n
   bmdri8a  Latin725BT-Italic         BT 0490  lat725i
   bmdm8a  Latin725BT-Medium         BT 0491  lat725m
   bmdmi8a  Latin725BT-MediumItalic      BT 0492  lat725mi
   bmdb8a  Latin725BT-Bold          BT 0493  lat725b
   bmdbi8a  Latin725BT-BoldItalic       BT 0494  lat725bi
   bgsr8ac  Humanist521BT-RomanCondensed   BT 0495  hum521c
   bgsb8ac  Humanist521BT-BoldCondensed    BT 0496  hum521bc
   bgsx8ac  Humanist521BT-XtraBoldCondensed  BT 0497  hu521xbc
   bamr8a  AmericanaBT-Roman         BT 0498  amrcanan
   bamri8a  AmericanaBT-Italic        BT 0499  amrcanai
   bamb8a  AmericanaBT-Bold         BT 0500  amrcanab
   bamx8a  AmericanaBT-ExtraBold       BT 0501  amrcanxb
   bamx8ac  AmericanaBT-ExtraBoldCondensed  BT 0502  amrcaxbc
   bsnk8ac  Geometric212BT-BookCondensed   BT 0503  geo212nc
   bsnh8ac  Geometric212BT-HeavyCondensed   BT 0504  geo212hc
   blir8ac  LatinExtraCondensedBT-Regular   BT 0507  latinxc
   bctbd8a  CheltenhamBT-BoldHeadline     BT 0508  chltboa
   bctbdi8a CheltenhamBT-BoldItalicHeadline  BT 0509  chltboia
   ba6r8a  AmeliaBT-Regular         BT 0510  amelian
   bb8c8a  BlippoBT-Black          BT 0511  blippok
   boxr8a  OnyxBT-Regular          BT 0519  onyxn
   bm2l8a  Geometric415BT-LiteA       BT 0520  geo415l
   bm2li8a  Geometric415BT-LiteItalicA    BT 0521  geo415li
   bm2m8a  Geometric415BT-MediumA      BT 0522  geo415m
   bm2mi8a  Geometric415BT-MediumItalicA   BT 0523  geo415mi
   bm2c8a  Geometric415BT-BlackA       BT 0524  geo415k
   bm2ci8a  Geometric415BT-BlackItalicA    BT 0525  geo415ki
   blgri8a  LetterGothic12PitchBT-Italic   BT 0532  legot12i
   blgb8a  LetterGothic12PitchBT-Bold    BT 0533  legot12b
   bmhr8a  MachineITCbyBT-Regular      BT 0534  machinen
   bhvc8a2  Swiss721BT-BlackNo2        BT 0540  swz721k2
   bazb8a  Gothic725BT-BoldA         BT 0541  goth725b
   ba4r8a  AlternateGothicNo2BT-Regular   BT 0542  altgot2n
   blgbi8a  LetterGothic12PitchBT-BoldItal  BT 0543  lego12bi
   blbjo8a  LubalinGraphITCbyBT-XtraLightOb  BT 0544  lubgrxlo
   blbko8a  LubalinGraphITCbyBT-BookOblique  BT 0545  lubgrhno
   blbmo8a  LubalinGraphITCbyBT-MediumObl   BT 0546  lubgrhmo
   blbdo8a  LubalinGraphITCbyBT-DemiOblique  BT 0547  lubgrhdo
   blbbo8a  LubalinGraphITCbyBT-BoldOblique  BT 0548  lubgrhbo
   btmx8a  Dutch801BT-ExtraBold       BT 0549  dut801xb
   b_____  SymbolITCbyBT-Bold        BT 0554  symbolb
   b_____  SymbolITCbyBT-BoldItalic     BT 0555  symbolbi
   b_____  Century731BT-RomanA        BT 0558  cen731n
   b_____  Century731BT-ItalicA       BT 0559  cen731i
   b_____  Century731BT-BoldA        BT 0560  cen731b
   b_____  Century731BT-BoldItalicA     BT 0561  cen731bi
   bhir8a  Swiss921BT-RegularA        BT 0562  swz921n
   bhvcl8a  Swiss721BT-BlackOutline      BT 0563  swz721ko
   bcsb8ac  CenturySchoolbookBT-BoldCond   BT 0574  censbkbc
   bcbl8a  CooperBT-Light          BT 0575  cooperl
   bcbli8a  CooperBT-LightItalic       BT 0576  cooperli
   bcbm8a  CooperBT-Medium          BT 0577  cooperm
   bcbmi8a  CooperBT-MediumItalic       BT 0578  coopermi
   bcbb8a  CooperBT-Bold           BT 0579  cooperb
   bcbbi8a  CooperBT-BoldItalic        BT 0580  cooperbi
   bcarl8a  CaslonOpenfaceBT-Regular     BT 0581  casopfan
   bcrri8a  Courier10PitchBT-Italic      BT 0582  cur10pti
   bcrb8a  Courier10PitchBT-Bold       BT 0583  cur10ptb
   benrs8a  EngraversGothicBT-Regular     BT 0586  engrgotn
   benr8a  EngraversRomanBT-Regular     BT 0587  engrvrn
   be0r8a  EmbassyBT-Regular         BT 0588  embassyn
   bkgl8a  BankGothicBT-Light        BT 0589  bnkgothl
   bkgm8a  BankGothicBT-Medium        BT 0590  bnkgothm
   bf0r8a  FlemishScriptBT-Regular      BT 0591  flemscrn
   bp5r8a  PiranesiItalicBT-Regular     BT 0592  piranesi
   bser8a  ShelleyAndanteBT-Regular     BT 0593  shlyandn
   bserd8a  ShelleyAllegroBT-Regular     BT 0594  shlyalln
   bserw8a  ShelleyVolanteBT-Regular     BT 0595  shlyvoln
   bhvrt8a  Monospace821BT-Roman       BT 0596  mono821n
   bhvrit8a Monospace821BT-Italic       BT 0597  mono821i
   bhvbt8a  Monospace821BT-Bold        BT 0598  mono821b
   bhvbit8a Monospace821BT-BoldItalic     BT 0599  mon821bi
   bcsrt8a  CenturySchoolbookBT-Monospace   BT 0600  censbkmn
   bdcr8a  DomCasualBT-Regular        BT 0604  domcasn
   bpfr8a  Decorated035BT-Regular      BT 0605  deco035n
   bt1r8a  ThunderbirdBT-Regular       BT 0606  thundrbn
   bb7r8a  BernhardModernBT-Roman      BT 0607  bnhrdmon
   boir8a  FormalScript421BT-Regular     BT 0609  frms421n
   bmsr8a  Staccato222BT-Regular       BT 0610  stac222n
   bcrbi8a  Courier10PitchBT-BoldItalic    BT 0611  cur10pbi
   bperi8a  Prestige12PitchBT-Italic     BT 0613  prest12i
   bpeb8a  Prestige12PitchBT-Bold      BT 0614  prest12b
   bpebi8a  Prestige12PitchBT-BoldItalic   BT 0615  pres12bi
   bctr8a  CheltenhamBT-Roman        BT 0620  chlthmn
   bctri8a  CheltenhamBT-Italic        BT 0621  chlthmi
   bctb8a  CheltenhamBT-Bold         BT 0622  chlthmb
   bctbi8a  CheltenhamBT-BoldItalic      BT 0623  chlthmbi
   brmli8a  CarminaBT-LightItalic       BT 0624  carminli
   bg0r8a  GandoBT-Regular          BT 0625  gandon
   bpgl8a  Exotic350BT-Light         BT 0626  exot350l
   bpgd8a  Exotic350BT-DemiBold       BT 0627  exo350db
   bpgb8a  Exotic350BT-Bold         BT 0628  exot350b
   bcbc8a  CooperBT-Black          BT 0630  coopbln
   bcbci8a  CooperBT-BlackItalic       BT 0631  coopbli
   bchb8a  CharterBT-Bold          BT 0632  chartrb
   bchbi8a  CharterBT-BoldItalic       BT 0633  chartrbi
   buhh8a  CushingITCbyBT-Heavy       BT 0641  cushngh
   buhhi8a  CushingITCbyBT-HeavyItalic    BT 0642  cushnghi
   beor8a  AmerigoBT-RomanA         BT 0643  amrigon
   beori8a  AmerigoBT-ItalicA         BT 0644  amrigoi
   beob8a  AmerigoBT-BoldA          BT 0645  amrigob
   bobr   OCRB10PitchBT-Regular       BT 0646  ocrb10n
   bchr8a  CharterBT-Roman          BT 0648  chartrn
   bchri8a  CharterBT-Italic         BT 0649  chartri
   bzgm8a  Geometric706BT-MediumB      BT 0660  geo706m
   bzgc8a  Geometric706BT-BlackB       BT 0661  geo706k
   bzgb8ac  Geometric706BT-BoldCondensedB   BT 0662  geo706bc
   bzgc8ac  Geometric706BT-BlackCondensedB  BT 0663  geo706kc
   bg6r8a  GorillaITCbyBT-Regular      BT 0664  gorillan
   brml8a  CarminaBT-Light          BT 0667  carminal
   brmc8a  CarminaBT-Black          BT 0668  carminak
   bfgk8a  FranklinGothicITCbyBT-Book    BT 0670  frkgotn
   bfgki8a  FranklinGothicITCbyBT-BookItal  BT 0671  frkgotni
   bfgd8a  FranklinGothicITCbyBT-Demi    BT 0674  frkgotd
   bfgdi8a  FranklinGothicITCbyBT-DemiItal  BT 0675  frkgotdi
   bfgh8a  FranklinGothicITCbyBT-Heavy    BT 0676  frkgoth
   bfghi8a  FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal  BT 0677  frkgothi
   b_____  GrouchITCbyBT-Regular       BT 0678  grouchn
   bymli8a  StymieBT-LightItalic       BT 0679  stymieli
   bfnr8a  FeniceITCbyBT-Regular       BT 0682  fenicen
   bfnri8a  FeniceITCbyBT-RegularItalic    BT 0683  feniceni
   bfnb8a  FeniceITCbyBT-Bold        BT 0684  feniceb
   bfnbi8a  FeniceITCbyBT-BoldItalic     BT 0685  fenicebi
   b_____  GrizzlyITCbyBT-Regular      BT 0688  grizzlyn
   bymmi8a  StymieBT-MediumItalic       BT 0689  stymiemi
   bl2r8a  LibraBT-Regular          BT 0690  libran
   b_____  Pica10PitchBT-Roman        BT 0691  pica10n
   bymbi8a  StymieBT-BoldItalic        BT 0692  stymiebi
   b_____  NewtextITCbyBT-Regular      BT 0697  newtxtn
   b_____  NewtextITCbyBT-RegularItalic   BT 0698  newtxtni
   bchc8a  CharterBT-Black          BT 0709  chartrk
   bchci8a  CharterBT-BlackItalic       BT 0710  chartrki
   bgjr8a  ElegantGaramondBT-Roman      BT 0711  eleggarn
   bgjri8a  ElegantGaramondBT-Italic     BT 0712  eleggari
   bgjb8a  ElegantGaramondBT-Bold      BT 0713  eleggarb
   bekr8a  Freeform710BT-Regular       BT 0714  frfm710n
   bppr8a  Lapidary333BT-Roman        BT 0715  lap333n
   bppri8a  Lapidary333BT-Italic       BT 0716  lap333i
   bppb8a  Lapidary333BT-Bold        BT 0717  lap333b
   bppbi8a  Lapidary333BT-BoldItalic     BT 0718  lap333bi
   brmci8a  CarminaBT-BlackItalic       BT 0719  carminki
   bpbr8a  PTBarnumBT-Regular        BT 0720  ptbarnmn
   brmm8a  CarminaBT-Medium         BT 0721  carminam
   brmmi8a  CarminaBT-MediumItalic      BT 0722  carmini
   brmb8a  CarminaBT-Bold          BT 0723  carminab
   brmbi8a  CarminaBT-BoldItalic       BT 0724  carminbi
   bi2r8a  ImpulsBT-Regular         BT 0725  impulsn
   bkur8a  KaufmannBT-Regular        BT 0726  kaufmann
   bkub8a  KaufmannBT-Bold          BT 0727  kaufmanb
   bbob8a  BalloonBT-Bold          BT 0728  balonb
   bbox8a  BalloonBT-ExtraBold        BT 0729  balonxb
   bnvk8a  NovareseITCbyBT-Book       BT 0730  novaren
   bnvki8a  NovareseITCbyBT-BookItalic    BT 0731  novareni
   bnvb8a  NovareseITCbyBT-Bold       BT 0734  novareb
   bnvbi8a  NovareseITCbyBT-BoldItalic    BT 0735  novarebi
   bc2k8a  Caslon224ITCbyBT-Book       BT 0745  cas224n
   bc2ki8a  Caslon224ITCbyBT-BookItalic    BT 0746  cas224ni
   bc2b8a  Caslon224ITCbyBT-Bold       BT 0749  cas224b
   bc2bi8a  Caslon224ITCbyBT-BoldItalic    BT 0750  cas224bi
   bnabi8a  Dutch823BT-BoldItalicB      BT 0753  dut823bi
   borr8a10 OratorBT-TenPitch         BT 0755  orator10
   bvrr8a  VAGRoundedBT-Regular       BT 0756  vagron
   bclr8a  CloisterBlackBT-Regular      BT 0757  cloistrk
   borr8a15 OratorBT-FifteenPitch       BT 0758  orator15
   bhvm8a  Swiss721BT-Medium         BT 0759  swz721m
   bhvmi8a  Swiss721BT-MediumItalic      BT 0760  swz721mi
   btvr8a  Kuenstler480BT-Roman       BT 0761  kuen408n
   btvri8a  Kuenstler480BT-Italic       BT 0762  kuen408i
   btvb8a  Kuenstler480BT-Bold        BT 0763  kuen408b
   btvbi8a  Kuenstler480BT-BoldItalic     BT 0764  kue408bi
   bhvbl8ac Swiss721BT-BoldCondensedOutline  BT 0767  sw721bco
   bh0r8a  HandelGothicBT-Regular      BT 0768  handgotn
   bdcb8a  DomBoldBT-Regular         BT 0769  domb
   beom8a  AmerigoBT-MediumA         BT 0770  amrigom
   beomi8a  AmerigoBT-MediumItalicA      BT 0771  amrigomi
   beobi8a  AmerigoBT-BoldItalicA       BT 0772  amrigobi
   bc7l8a  CompactaBT-Light         BT 0783  compctal
   bc7r8a  CompactaBT-Roman         BT 0784  compctan
   bc7ri8a  CompactaBT-Italic         BT 0785  compctai
   bc7b8a  CompactaBT-Bold          BT 0786  compctab
   bc7bi8a  CompactaBT-BoldItalic       BT 0787  compctbi
   bc7c8a  CompactaBT-Black         BT 0788  compctak
   bbpr8a  Modern735BT-RomanA        BT 0793  mod735n
   bbwre8a  BroadwayEngravedBT-Regular    BT 0802  brdwayg
   bonbi8a  News705BT-BoldItalicB       BT 0803  new705bi
   bpnl8a  Aldine721BT-Light         BT 0804  ald721l
   bpnli8a  Aldine721BT-LightItalic      BT 0805  ald721li
   bb4r8a  Brush738BT-RegularA        BT 0806  brus738n
   bb6r8ac  Gothic821CondensedBT-Regular   BT 0807  goth821c
   bcir8a  CandidaBT-Roman          BT 0808  candidan
   bciri8a  CandidaBT-Italic         BT 0809  candidai
   bcib8a  CandidaBT-Bold          BT 0810  candidab
   bdir8a  Calligraphic810BT-Roman      BT 0811  calg810n
   bdiri8a  Calligraphic810BT-Italic     BT 0812  calg810i
   bhrb8a  Swiss721BT-BoldRounded      BT 0813  swz721br
   bhrc8a  Swiss721BT-BlackRounded      BT 0815  swz721kr
   bs3l8a  SeagullBT-Light          BT 0817  seagulll
   bs3m8a  SeagullBT-Medium         BT 0818  seagullm
   bs3b8a  SeagullBT-Bold          BT 0819  seagullb
   bs3h8a  SeagullBT-Heavy          BT 0820  seagullh
   b_____  MixageITCbyBT-Bold        BT 0825  mixageb
   b_____  MixageITCbyBT-BoldItalic     BT 0826  mixagebi
   bm3r8a  MiraraeBT-Roman          BT 0830  miraraen
   bm3b8a  MiraraeBT-Bold          BT 0831  miraraeb
   btms8a  Dutch801BT-SemiBold        BT 0834  dut801db
   btmsi8a  Dutch801BT-SemiBoldItalic     BT 0835  du801dbi
   bsfb8ac  SerifaBT-BoldCondensed      BT 0836  serifabc
   bb7ri8a  BernhardModernBT-Italic      BT 0837  bnhrdmoi
   bb7b8a  BernhardModernBT-Bold       BT 0838  bnhrdmob
   bb7bi8a  BernhardModernBT-BoldItalic    BT 0839  bnhrdmbi
   b_____  English157BT-Regular       BT 0840  engl157n
   blyr8a  LydianBT-Roman          BT 0841  lydiann
   blyri8a  LydianBT-Italic          BT 0842  lydiani
   blyb8a  LydianBT-Bold           BT 0843  lydianb
   blybi8a  LydianBT-BoldItalic        BT 0844  lydianbi
   blyrw8a  LydianCursiveBT-Regular      BT 0845  lydianv
   bcdr8ac  ClarendonBT-RomanCondensed    BT 0846  clrndnc
   bl3r8a  LuciaBT-Regular          BT 0847  lucian
   bfol8a  FolioBT-Light           BT 0848  foliol
   bfoli8a  FolioBT-LightItalic        BT 0849  folioli
   bfok8a  FolioBT-Book           BT 0850  folion
   bfom8a  FolioBT-Medium          BT 0851  foliom
   bfob8a  FolioBT-Bold           BT 0852  foliob
   bfox8a  FolioBT-ExtraBold         BT 0853  folioxb
   bfob8ac  FolioBT-BoldCondensed       BT 0854  foliobc
   bfrl8a  Humanist777BT-LightB       BT 0855  hum777l
   bfrli8a  Humanist777BT-LightItalicB    BT 0856  hum777li
   bfrr8a  Humanist777BT-RomanB       BT 0857  hum777n
   bfrri8a  Humanist777BT-ItalicB       BT 0858  hum777i
   bfrb8a  Humanist777BT-BoldB        BT 0859  hum777b
   bfrbi8a  Humanist777BT-BoldItalicB     BT 0860  hum777bi
   bfrc8a  Humanist777BT-BlackB       BT 0861  hum777k
   bfrci8a  Humanist777BT-BlackItalicB    BT 0862  hum777ki
   begr8a  OriginalGaramondBT-Roman     BT 0863  orggaran
   begri8a  OriginalGaramondBT-Italic     BT 0864  orggarai
   begb8a  OriginalGaramondBT-Bold      BT 0865  orggarab
   begbi8a  OriginalGaramondBT-BoldItalic   BT 0866  orggarbi
   bpyr8a  PlaybillBT-Regular        BT 0867  playbiln
   b_____  Century751BT-RomanB        BT 0868  cent751n
   b_____  Century751BT-ItalicB       BT 0869  cent751i
   bngr8aq  NewsGothicBT-ExtraCondensed    BT 0870  newgotxc
   bngb8aq  NewsGothicBT-BoldExtraCond    BT 0871  newgtbxc
   bsxr8a  Humanist531BT-RomanA       BT 0872  hum531n
   bsxb8a  Humanist531BT-BoldA        BT 0874  hum531b
   bsxc8a  Humanist531BT-BlackA       BT 0875  hum531k
   bsxu8a  Humanist531BT-UltraBlackA     BT 0876  hum531uk
   b_____  Egyptian710BT-RegularA      BT 0883  egyt710n
   bffm8a  Transitional551BT-MediumB     BT 0884  tran551m
   bffmi8a  Transitional551BT-MediumItalicB  BT 0885  tra551mi
   bm5b8a  MurrayHillBT-Bold         BT 0886  muryhilb
   bcxl8a  CaxtonBT-Light          BT 0887  caxtonl
   bcxli8a  CaxtonBT-LightItalic       BT 0888  caxtonli
   bcxk8a  CaxtonBT-Book           BT 0889  caxtonn
   bcxki8a  CaxtonBT-BookItalic        BT 0890  caxtonni
   bcxb8a  CaxtonBT-Bold           BT 0891  caxtonb
   bcxbi8a  CaxtonBT-BoldItalic        BT 0892  caxtonbi
   brvr8a  RevueBT-Regular          BT 0895  revuen
   br0r8a  RomanaBT-Roman          BT 0896  romanan
   br0b8a  RomanaBT-Bold           BT 0897  romanab
   bssl8a  SchneidlerBT-Light        BT 0899  schndll
   bssli8a  SchneidlerBT-LightItalic     BT 0900  schndlli
   bssr8a  SchneidlerBT-Roman        BT 0901  schndln
   bssri8a  SchneidlerBT-Italic        BT 0902  schndli
   bssm8a  SchneidlerBT-Medium        BT 0903  schndlm
   bssmi8a  SchneidlerBT-MediumItalic     BT 0904  schndlmi
   bssb8a  SchneidlerBT-Bold         BT 0905  schndlb
   bssbi8a  SchneidlerBT-BoldItalic      BT 0906  schndlbi
   bssc8a  SchneidlerBT-Black        BT 0907  schndlk
   bssci8a  SchneidlerBT-BlackItalic     BT 0908  schndlki
   bwnl8a  WindsorBT-Light          BT 0909  wndsrl
   bymx8ac  StymieBT-ExtraBoldCondensed    BT 0910  stymixbc
   b_____  DeVinneBT-Roman          BT 0911  devinnen
   b_____  DeVinneBT-Italic         BT 0912  devinnei
   bear8a  Transitional521BT-RomanA     BT 0913  tran521n
   bearw8a  Transitional521BT-CursiveA    BT 0914  tran521i
   beab8a  Transitional521BT-BoldA      BT 0915  tran521b
   ball8a  Flareserif821BT-Light       BT 0916  flar821l
   balr8a  Flareserif821BT-Roman       BT 0917  flar821n
   balb8a  Flareserif821BT-Bold       BT 0918  flar821b
   bdcri8a  DomDiagonalBT-Regular       BT 0920  domdiagn
   bdcbi8a  DomDiagonalBT-Bold        BT 0921  domdiagb
   bysl8a  GoudySansITCbyBT-Light      BT 0922  goudsanl
   bysli8a  GoudySansITCbyBT-LightItalic   BT 0923  goudsali
   bysm8a  GoudySansITCbyBT-Medium      BT 0924  goudsanm
   bysmi8a  GoudySansITCbyBT-MediumItalic   BT 0925  goudsami
   bysb8a  GoudySansITCbyBT-Bold       BT 0926  goudsanb
   bysbi8a  GoudySansITCbyBT-BoldItalic    BT 0927  goudsabi
   bysc8a  GoudySansITCbyBT-Black      BT 0928  goudsank
   bysci8a  GoudySansITCbyBT-BlackItalic   BT 0929  goudsaki
   bnbr8a  NewBaskervilleITCbyBT-Roman    BT 0930  newbaskn
   bnbri8a  NewBaskervilleITCbyBT-Italic   BT 0931  newbaski
   bnbb8a  NewBaskervilleITCbyBT-Bold    BT 0934  newbaskb
   bnbbi8a  NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal  BT 0935  newbasbi
   bclrl8a  CloisterOpenFaceBT-Regular    BT 0938  cloisofn
   bt2r8a  TypoUprightBT-Regular       BT 0939  typouprn
   bs2r8a  Script12PitchBT-Roman       BT 0940  scrpt12n
   blwk8a  LeawoodITCbyBT-Book        BT 0941  leawodn
   blwki8a  LeawoodITCbyBT-BookItalic     BT 0942  leawodni
   blwb8a  LeawoodITCbyBT-Bold        BT 0945  leawodb
   blwbi8a  LeawoodITCbyBT-BoldItalic     BT 0946  leawodbi
   bngd8a  NewsGothicBT-Demi         BT 0949  newsgotd
   bngdi8a  NewsGothicBT-DemiItalic      BT 0950  newsgtdi
   b_____  CataneoBT-Light          BT 0951  catanltn
   b_____  CataneoBT-Regular         BT 0952  cataneon
   b_____  CataneoBT-Bold          BT 0953  catanbon
   blfr8a  LifeBT-Roman           BT 0954  lifen
   blfri8a  LifeBT-Italic           BT 0955  lifei
   blfb8a  LifeBT-Bold            BT 0956  lifeb
   blfbi8a  LifeBT-BoldItalic         BT 0957  lifebi
   bunl8aq  ZurichBT-LightExtraCondensed   BT 0958  zurchlxc
   bunr8aq  ZurichBT-ExtraCondensed      BT 0959  zurchxc
   bunb8aq  ZurichBT-BoldExtraCondensed    BT 0960  zurchbxc
   beel8a  Egyptian505BT-Light        BT 0961  egyt505l
   beer8a  Egyptian505BT-Roman        BT 0962  egyt505n
   beem8a  Egyptian505BT-Medium       BT 0963  egyt505m
   beeb8a  Egyptian505BT-Bold        BT 0964  egyt505b
   b_____  BruceOldStyleBT-Roman       BT 0965  bruolstn
   b_____  BruceOldStyleBT-Italic      BT 0966  bruolsti
   bhsr8a  Swiss924BT-RegularB        BT 0969  swz924n
   bunx8a  ZurichBT-ExtraBlack        BT 0970  zurchxk
   btmxi8a  Dutch801BT-ExtraBoldItalic    BT 0971  du801xbi
   bsbbi8a  ClassicalGaramondBT-BoldItalic  BT 0972  clsgarbi
   bbdb8ac  BodoniBT-BoldCondensed      BT 0973  bodonibc
   benb8a  EngraversRomanBT-Bold       BT 0974  engrvrb
   bi0r8a  CommercialScriptBT-Regular    BT 0976  comscrtn
   bpnb8ac  Aldine721BT-BoldCondensed     BT 0977  ald721bc
   bs6r8a  StuyvesantBT-Regular       BT 0980  stuyvesn
   bnur8a  NuptialBT-Regular         BT 0981  nuptualn
   bftr8a  FrakturBT-Regular         BT 0983  frakturn
   bw0r8a  WeddingTextBT-Regular       BT 0985  wedtxtn
   bb7rw8a  BernhardTangoBT-Regular      BT 0986  bnhrdtan
   bl1r8a  LibertyBT-Regular         BT 0987  libertyn
   bwnrl8a  WindsorBT-Outline         BT 0988  wndsro
   bp3r8a  Brush445BT-Regular        BT 0990  brus445n
   bgql8a  Gothic720BT-LightB        BT 0991  goth720l
   bgqli8a  Gothic720BT-LightItalicB     BT 0992  got720li
   bgqr8a  Gothic720BT-RomanB        BT 0993  goth720n
   bgqri8a  Gothic720BT-ItalicB        BT 0994  goth720i
   bgqb8a  Gothic720BT-BoldB         BT 0995  goth720b
   bgqbi8a  Gothic720BT-BoldItalicB      BT 0996  got720bi
   baur8a  Freeform721BT-Roman        BT 0997  frfm721n
   bauri8a  Freeform721BT-Italic       BT 0998  frfm721i
   baub8a  Freeform721BT-Bold        BT 0999  frfm721b
   baubi8a  Freeform721BT-BoldItalic     BT 1000  frf721bi
   bauc8a  Freeform721BT-Black        BT 1001  frfm721k
   bauci8a  Freeform721BT-BlackItalic     BT 1002  frf721ki
   bb7b8ac  BernhardBoldCondensedBT-Regular  BT 1003  brhrdbc
   bazc8a  Gothic725BT-BlackA        BT 1007  goth720k
   bn0r8a  NormandeBT-Roman         BT 1011  normandn
   bn0ri8a  NormandeBT-Italic         BT 1012  normandi
   b_____  MattAntiqueBT-Roman        BT 1014  matantqn
   b_____  MattAntiqueBT-Italic       BT 1015  matantqi
   b_____  MattAntiqueBT-Bold        BT 1016  matantqb
   bmar8a  Freehand521BT-RegularC      BT 1018  frhnd521
   bmpm8ac  GeometricSlab703BT-MediumCond   BT 1019  geo703mc
   bmpb8ac  GeometricSlab703BT-BoldCond    BT 1020  geo703bc
   bmpx8ac  GeometricSlab703BT-XtraBoldCond  BT 1021  ge703xbc
   bbll8a  BelweBT-Light           BT 1022  belwel
   bblm8a  BelweBT-Medium          BT 1023  belwem
   bblb8a  BelweBT-Bold           BT 1024  belweb
   bblr8ac  BelweBT-RomanCondensed      BT 1025  belwec
   btvc8a  Kuenstler480BT-Black       BT 1026  kuen408k
   ba8r8ac  AuroraBT-RomanCondensed      BT 1027  aurorac
   ba8b8ac  AuroraBT-BoldCondensed      BT 1028  aurorabc
   b_____  CataneoBT-RegularSwash      BT 1030  catanswn
   b_____  CataneoBT-BoldSwash        BT 1031  catanswb
   bcbcl8a  CooperBT-BlackOutline       BT 1034  coopblo
   btmrd8a  Dutch801BT-RomanHeadline     BT 1035  dut801na
   btmrid8a Dutch801BT-ItalicHeadline     BT 1036  dut801ia
   b_____  Modern880BT-Roman         BT 1037  mod880n
   b_____  Modern880BT-Italic        BT 1038  mod880i
   b_____  Modern880BT-Bold         BT 1039  mod880b
   bmzr8a  AmazoneBT-Regular         BT 1040  amazonen
   b_____  DeVinneBT-Text          BT 1041  devinnet
   b_____  DeVinneBT-ItalicText       BT 1042  devinnit
   bb5r8a  Freehand591BT-RegularA      BT 1043  frhnd591
   b_____  Blackletter686BT-Regular     BT 1044  blklt686
   benbf8a  EngraversOldEnglishBT-Bold    BT 1045  engroleb
   bjfr8a  Freehand575BT-RegularB      BT 1046  frhnd575
   btor8a  Industrial736BT-Roman       BT 1047  ind736n
   btori8a  Industrial736BT-Italic      BT 1048  ind736i
   bgyh8a  GoudyHeavyfaceBT-Regular     BT 1049  goudhfcn
   bgyh8ac  GoudyHeavyfaceBT-RegularCond   BT 1050  goudhfcc
   bb7rn8a  BernhardFashionBT-Regular     BT 1051  bnhrdfan
   bppc8a  Lapidary333BT-Black        BT 1052  lap333k
   bgyrf8a  GoudyHandtooledBTsRegular     BT 1053  goudhndn
   bg5r8a  GoudyCatalogueBT-Regular     BT 1054  goudcatn
   b_____  Century725BT-Roman        BT 1055  cen725n
   b_____  Century725BT-Bold         BT 1056  cen725b
   b_____  Century725BT-RomanCondensed    BT 1057  cen725c
   b_____  Century725BT-BoldCondensed    BT 1058  cen725bc
   b_____  Century725BT-Italic        BT 1059  cen725i
   b_____  Century725BT-Black        BT 1060  cen725k
   bocr8a  Dutch809BT-RomanC         BT 1061  dut809n
   bocri8a  Dutch809BT-ItalicC        BT 1062  dut809i
   bocb8a  Dutch809BT-BoldC         BT 1063  dut809b
   bpsr8a  ParisianBT-Regular        BT 1064  parisnn
   bctb8ac  CheltenhamBT-BoldCondensed    BT 1065  chltboc
   bctbi8ac CheltenhamBT-BoldCondItalic    BT 1066  chltboci
   bctb8aq  CheltenhamBT-BoldExtraCondensed  BT 1067  chltboxc
   bbrr8a  Revival565BT-Roman        BT 1068  revi565n
   bbrri8a  Revival565BT-Italic        BT 1069  revi565i
   bbrb8a  Revival565BT-Bold         BT 1070  revi565b
   bbrbi8a  Revival565BT-BoldItalic      BT 1071  rev565bi
   bubrd8a  BauerBodoniBT-Titling       BT 1072  baubodti
   bumr8a  UmbraBT-Regular          BT 1074  umbran
   bbmr8a  BulmerBT-Roman          BT 1075  bulmern
   bbmri8a  BulmerBT-Italic          BT 1076  bulmeri
   bral8a  RaleighBT-Light          BT 1077  raleighl
   brar8a  RaleighBT-Roman          BT 1078  raleighn
   bram8a  RaleighBT-Medium         BT 1079  raleighm
   brad8a  RaleighBT-DemiBold        BT 1080  raleigdb
   brab8a  RaleighBT-Bold          BT 1081  raleighb
   brax8a  RaleighBT-ExtraBold        BT 1082  raleigxb
   boyr8a  Dutch811BT-RomanD         BT 1083  dut811n
   boyri8a  Dutch811BT-ItalicD        BT 1084  dut811i
   boyb8a  Dutch811BT-BoldD         BT 1085  dut811b
   boybi8a  Dutch811BT-BoldItalicD      BT 1086  dut811bi
   bwdk8a  WeidemannITCbyBT-Book       BT 1087  weidmnn
   bwdki8a  WeidemannITCbyBT-BookItalic    BT 1088  weidmnni
   bwdb8a  WeidemannITCbyBT-Bold       BT 1091  weidmnb
   bwdbi8a  WeidemannITCbyBT-BoldItalic    BT 1092  weidmnbi
   burr8a  Venetian301BT-Roman        BT 1095  ven301n
   burri8a  Venetian301BT-Italic       BT 1096  ven301i
   burd8a  Venetian301BT-Demi        BT 1097  ven301d
   burdi8a  Venetian301BT-DemiItalic     BT 1098  ven301di
   burb8a  Venetian301BT-Bold        BT 1099  ven301b
   burbi8a  Venetian301BT-BoldItalic     BT 1100  ven301bi
   b_____  FrysBaskervilleBT-Roman      BT 1101  frybaskn
   baar8a  AachenBT-Roman          BT 1102  aachenn
   baab8a  AachenBT-Bold           BT 1103  aachenb
   bhwl8a  SchadowBT-Light          BT 1104  schadwl
   bhwli8a  SchadowBT-LightCursive      BT 1105  schadwli
   bhwr8a  SchadowBT-Roman          BT 1106  schadwn
   bhwb8a  SchadowBT-Bold          BT 1107  schadwb
   bhwc8a  SchadowBT-Black          BT 1108  schadwk
   bder8a  DellaRobbiaBT-Roman        BT 1112  delarobn
   bdeb8a  DellaRobbiaBT-Bold        BT 1113  delarobb
   bhwc8ac  SchadowBT-BlackCondensed     BT 1114  schadwkc
   bnlr8a  Informal011BT-Roman        BT 1115  infr011n
   bnlc8a  Informal011BT-Black        BT 1116  infr011k
   bkbl8a  Geometric231BT-LightC       BT 1126  geo231l
   bkbr8a  Geometric231BT-RomanC       BT 1127  geo231n
   bkbb8a  Geometric231BT-BoldC       BT 1128  geo231b
   bkbh8a  Geometric231BT-HeavyC       BT 1129  geo231h
   ba5r8a  AllegroBT-Regular         BT 1138  allegron
   bc9r8a  Calligraphic421BT-RomanB     BT 1139  calg421n
   b_____  Geometric885BT-RegularD      BT 1140  geo885n
   b_____  Formal436BT-Regular        BT 1141  frml436n
   bl4r8a  LucianBT-Roman          BT 1142  luciann
   bl4b8a  LucianBT-Bold           BT 1143  lucianb
   brsr8a  ArrusBT-Roman           BT 1145  arrusn
   brsri8a  ArrusBT-Italic          BT 1146  arrusi
   brsb8a  ArrusBT-Bold           BT 1147  arrusb
   brsbi8a  ArrusBT-BoldItalic        BT 1148  arrusbi
   brsc8a  ArrusBT-Black           BT 1149  arrusk
   brsci8a  ArrusBT-BlackItalic        BT 1150  arruski
   bt0r8a  TangoBT-Regular          BT 1151  tangon
   bbsr8a  BakerSignetBT-Roman        BT 1152  bakrsign
   bczr8a  Staccato555BT-RegularA      BT 1153  stac555n
   ba3r8a  AdLibBT-Regular          BT 1154  adlibn
   bmor8a  Modern20BT-RomanB         BT 1168  modrn20n
   bmori8a  Modern20BT-ItalicB        BT 1169  modrn20i
   be1r8a  EmpireBT-Regular         BT 1176  empiren
   bhxr8a  HuxleyVerticalBT-Regular     BT 1177  huxvertn
   bozr8a  OzHandicraftBT-Roman       BT 1178  ozhandin
   biyr8a  IowanOldStyleBT-Roman       BT 1198  iwolstyn
   biyri8a  IowanOldStyleBT-Italic      BT 1199  iwolstyi
   biyb8a  IowanOldStyleBT-Bold       BT 1200  iwolstyb
   biybi8a  IowanOldStyleBT-BoldItalic    BT 1201  iwolstbi
   biyc8a  IowanOldStyleBT-Black       BT 1202  iwolstyk
   biyci8a  IowanOldStyleBT-BlackItalic    BT 1203  iwolstki
   bo1r8a  OrandaBT-Roman          BT 1204  orandan
   bo1ri8a  OrandaBT-Italic          BT 1205  orandai
   bo1b8a  OrandaBT-Bold           BT 1206  orandab
   bo1bi8a  OrandaBT-BoldItalic        BT 1207  orandabi
   bo1r8ac  OrandaBT-RomanCondensed      BT 1208  orandac
   bo1b8ac  OrandaBT-BoldCondensed      BT 1209  orandabc
   bm4r8a  MisterEarlBT-Regular       BT 1221  mrearln
   bb9b8a  BremenBT-Bold           BT 1231  bremenb
   bb9c8a  BremenBT-Black          BT 1232  bremenk
   bwcr8a  SnowCapBT-Regular         BT 1237  ________
   b_____  MilleniumBT-BoldExtended     BT 1242  milnumbe
   bpi007  SprocketDeluxeBT-Regular     BT 1243  ________
   bpi008  SprocketBT-Regular        BT 1244  ________
   bpi009  SonicCutThruBT-Heavy       BT 1247  ________
   b_____  CharterITCbyBT-Roman       BT 1268  ichrtrn
   b_____  CharterITCbyBT-Italic       BT 1269  ichrtri
   b_____  CharterITCbyBT-Bold        BT 1270  ichrtrb
   b_____  CharterITCbyBT-BoldItalic     BT 1271  ichrtrbi
   b_____  CharterITCbyBT-Black       BT 1272  ichrtrk
   b_____  CharterITCbyBT-BlackItalic    BT 1273  ichrtrki
   bo0r8a  OldDreadfulNo7BT-Regular     BT 7009  ________
   bzdr   ZapfDingbatsITCbyBT-Regular    BT 8556  zafdingn
   b_____  MICR10byBT-Regular        BT 8729  micr010n
   b_____  MICR12byBT-Regular        BT 8730  micr012n
   b_____  MICR13byBT-Regular        BT 8731  micr013n
   bpi003  UniversalMath1BT-Regular     BT 9014  ________
   bpi004  CommercialPiBT-Regular      BT 9025  ________
   bsyr   SymbolProportionalBT-Regular   BT 9830  symbpron
   bpi010  HolidayPiBT-Regular        BT 9832  ________
   bpi001  NewspaperPiBT-Regular       BT 9836  ________